Isnin, 6 Disember 2010

BIMBINGAN KONSELING ISLAM

1 . Dokter adalah profesi yang banyak berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia. Baik terhadap pasiennya (baca: klien kesehatan), sesama profesinya, maupun dengan kawan-kawan non profesinya.

2 . Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Psikolog dapat dikategorikan ke dalam
beberapa bidang tersendiri sesuai dengan cabang ilmu psikologi yang ditekuninya

3 . Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

4 . Psikiater adalah profesi dokter spesialistik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

5 . Simpati adalah rasa kasih,rasa setuju dan rasa suka terhadap sesuatu.Simpati dapat pula dimaknai sebagai keikut sertaan mersakan perasaan orang lain, baik susah maupun senang.simpati berarti menarik perasaan orang lain,biasanya bila kita ketemu seseorang pertama kali yg mempunyai perangai baik,wajahnya yg ramah dan mengesankan kita akan jatuh hati.

NAMA : Wilda Ningsi
NIM : 10942008588

Tiada ulasan:

Catat Ulasan